Round 3
Houston Texans - Round 3, Selection 33, No. 95 overall
Kansas City Chiefs - Round 3, Selection 34, No. 96 overall
Tennessee Titans - Round 3, Selection 35, No. 97 overall

Round 4
Baltimore Ravens - Round 4, Selection 33, No. 130 overall
San Francisco 49ers - Round 4, Selection 34, No. 131 overall
Detroit Lions - Round 4, Selection 35, No. 132 overall
Atlanta Falcons - Round 4, Selection 36, No. 133 overall

Round 5
Miami Dolphins - Round 5, Selection 33, No. 166 overall
Green Bay Packers - Round 5, Selection 35, No. 167 overall
Baltimore Ravens - Round 5, Selection 36, No. 168 overall

Round 6
Houston Texans - Round 6, Selection 33, No. 201 overall
Tennessee Titans - Round 6, Selection 34, No. 202 overall
Baltimore Ravens - Round 6, Selection 35, No. 203 overall
Kansas City Chiefs - Round 6, Selection 36, No. 204 overall
Oakland Raiders - Round 6, Selection 37, No. 205 overall
Pittsburgh Steelers - Round 6, Selection 38, No. 206 overall
Round 7
Philadelphia Eagles - Round 7, Selection 33, No. 239 overall
Cincinnati Bengals - Round 7, Selection 34, No. 240 overall
Seattle Seahawks - Round 7, Selection 35, No. 241 overall
Seattle Seahawks - Round 7, Selection 36, No. 242 overall
Atlanta Falcons - Round 7, Selection 37, No. 243 overall
Atlanta Falcons - Round 7, Selection 38, No. 244 overall
Detroit Lions - Round 7, Selection 39, No. 245 overall
San Francisco 49ers - Round 7, Selection 40, No. 246 overall
Baltimore Ravens - Round 7, Selection 41, No. 247 overall
Tennessee Titans - Round 7, Selection 42, No. 248 overall
Atlanta Falcons - Round 7, Selection 43, No. 249 overall
Miami Dolphins - Round 7, Selection 44, No. 250 overall
Cincinnati Bengals - Round 7, Selection 45, No. 251 overall
San Francisco 49ers - Round 7, Selection 46, No. 252 overall
New York Giants - Round 7, Selection 47, No. 253 overall
Indianapolis Colts - Round 7, Selection 48, No. 254 overall